You are in: UniCredit Leasing Slovakia
UniCreditLeasing
AA
   SK     EN
A A A

Home > O lízingu

O lízingu

Print Add to Favorites

Základné informácie a pojmy

 

Čo je to lízing

Lízing predstavuje prenájom vecí (automobilov, zariadení, ...) za stanovené splátky, ktoré sa po určitom čase môžu stať majetkom nájomcu za symbolickú zostatkovú cenu. Lízing teda umožňuje podnikateľskému subjektu získať investíciu úplne alebo čiastočne z cudzích zdrojov bez priameho dopadu na výšku jeho vlastného kapitálu.
 
Ako funguje lízing

Lízingovej operácie sa zúčastňujú vždy tri subjekty: predajca (resp. výrobca), lízingová spoločnosť a nájomca. Pri realizácii štandardnej lízingovej operácie je postup nasledovný:

  • Medzi predajcom a lízingovou spoločnosťou sa uzavrie kúpna zmluva. Na jej základe sa predmet lízingu stáva vlastníctvom lízingovej spoločnosti. Predmet lízingu počas celej doby jeho trvania vlastní lízingová spoločnosť.
  • Medzi nájomcom a lízingovou spoločnosťou (prenajímateľom) sa následne uzavrie lízingová zmluva, ktorá upravuje vzťahy počas doby prenájmu a väčšinou rieši aj situáciu pri ukončení lízingu (odkúpenie predmetu lízingu).

Spolupráca s EIB

UniCredit Leasing Slovakia, a.s., spolupracuje s Európskou investičnou bankou za účelom podpory malého a stredného podnikania. Poskytujeme zvýhodnené financovanie na dopravnú techniku, stroje a zariadenia. Pre bližšie informácie kontaktujte, prosím, naše pobočky.  • Umožňuje plánovať hotovostné toky (Cash Flow) v dlhšom časovom horizonte.
  • Šetrí likvidné prostriedky podnikateľa, splátky za prenájom sa platia postupne, zvyšné finančné prostriedky môže podnikateľ využiť na iné účely.
  • Umožňuje pokryť náklady na investície až do 100 % z cudzích zdrojov
  • Neviaže prevádzkový kapitál alebo úvery.
  • Znižuje investičné obmedzenia na strane nájomcu
  • Podporuje finančné toky.
  • Umožňuje dosiahnuť zosúladenie medzi nákladmi a výnosmi