Žiadosť o odklad splácania úveru z dôvodu zmiernenia negatívnych následkov pandémie

podľa § 30j zákona č. 67/2020 Z.z.

Informácie o odklade splácania úveru
Pred podaním žiadosti si, prosím, pozorne prečítajte a zvážte tieto informácie:

 1. Odklad splácania úveru neznamená odpustenie splácania úveru. Povinnosť zaplatiť splátky istiny a úroku sa odkladá na neskôr.
 2. Odklad splácania úveru sa povolí na požadovaný počet mesiacov (nie dlhšie ako na tri mesiace, s možnosťou predĺženia o ďalšie tri mesiace).
 3. Váš úver sa aj po dobu odkladu splácania úveru ďalej úročí.
 4. Odklad splácania úveru nemá vplyv na splatnosť splátok poistného, ak bolo dohodnuté v zmluve o úvere.
 5. Za tento odklad splácania úveru od vás veriteľ nemôže požadovať žiadne poplatky, náklady a odplaty.
 6. Aj, ak sa povolí odklad splácania úveru, je možné úver alebo jeho časť začať splácať alebo predčasne splatiť za podmienok určených zmluvou o úvere; dlžník pre ukončenie odkladu splácania úveru podá veriteľovi žiadosť o tomto ukončení.

Žiadosť o odklad splácania úveru z dôvodu zmiernenia negatívnych následkov pandémie

podľa § 30b zákona č. 67/2020 Z.z.

Informácie o odklade splácania úveru
Pred podaním žiadosti si, prosím, pozorne prečítajte a zvážte tieto informácie:

 1. Odklad splátok neznamená ich odpustenie. Povinnosť zaplatiť splátky sa odkladá na neskôr.
 2. Odkladá sa počet mesačných splátok uvedených vo Vašej žiadosti, a to odo dňa potvrdenia odkladu poskytovateľom financovania vrátane splátky, ktorej splatnosť nastala v lehote nie dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadosti (nie dlhšie ako na tri mesiace, s možnosťou predĺženia o ďalšie tri mesiace).
 3. Váš úver / lízing sa aj po dobu odkladu splátok ďalej úročí. O spôsobe splatenia týchto úrokov sa s Vami poskytovateľ financovania dohodne, o čom budete informovaní dodatočne.
 4. Ak súčasťou splátky úveru / lízingu je aj platba za poistenie, poskytovateľ financovania vás bude informovať o ďalšom postupe pri jej platbe.
 5. Za tento odklad splátok od vás poskytovateľ financovania nemôže požadovať žiadne poplatky, náklady a odplaty.
 6. Aj, ak je povolený odklad splátok, je možné úver / lízing alebo jeho časť začať splácať alebo predčasne splatiť na podnet klienta.

Oznámení o využití ochranné doby ve smyslu zákona č. 177/2020 Sb. o některých opatřeních v oblasti splácení úvěru v souvislosti s pandemií COVID-19

Informace o využití ochranné doby
Před podáním oznámení o využití ochranné doby si, prosím, pozorně přečtěte a zvažte tyto informace:

 1. Využití ochranné doby neznamená odpuštění splátek. Povinnost zaplatit splátky se odkladá na dobu po skončení ochranné doby. Pokud je úvěrovaný fyzická osoba podnikající, je povinen platit i nadále pojištění, je-li součástí splátek. Úvěrovaný, který je právnickou osobou, je povinen i nadále platit úroky a pojištění, je-li součástí splátek.
 2. Ochranná doba trvá od prvního dne prvního kalendářního měsíce následujícího po dni, v němž úvěrujícímu došlo oznámení úvěrovaného, že má v úmyslu využít ochranné doby, a to do 31. října 2020 nebo do do 31. července 2020 (jestliže úvěrovaný v oznámení uvede, že má v úmyslu využít takto zkrácenou ochrannou dobu).
 3. O délku ochranné doby se prodlužuje doba trvání zajištění úvěrové nebo leasingové smlouvy.
 4. V ochranné době se dlužná částka nadále úročí.
 5. Využití ochranné doby nemá vliv na splatnost pojištění, bylo-li součástí smlouvy.

Oznámení o využití ochranné doby ve smyslu zákona č. 177/2020 Sb. o některých opatřeních v oblasti splácení úvěru v souvislosti s pandemií COVID-19

Informace o využití ochranné doby
Před podáním oznámení o využití ochranné doby si, prosím, pozorně přečtěte a zvažte tyto informace:

 1. Využití ochranné doby neznamená odpuštění splátek. Povinnost zaplatit splátky se odkladá na dobu po skončení ochranné doby.
 2. Ochranná doba trvá od prvního dne prvního kalendářního měsíce následujícího po dni, v němž úvěrujícímu došlo oznámení úvěrovaného, že má v úmyslu využít ochranné doby, a to do 31. října 2020 nebo do do 31. července 2020 (jestliže úvěrovaný v žádosti uvede, že má v úmyslu využít takto zkrácenou ochrannou dobu).
 3. O délku ochranné doby se prodlužuje doba trvání zajištění úvěru.
 4. V ochranné době se dlužná částka nadále úročí.
 5. Využití ochranné doby nemá vliv na splatnost pojištění, je-li součástí smlouvy.

1 Formulár 1 z 2

2 SMS verifikácia 2 z 2