Informačný servis

04.10.2018 UNICREDIT LEASING SLOVAKIA, A.S. ODŠTARTOVALA SPOLUPRÁCU S EIF

UniCredit Leasing Slovakia, a.s., v septembri 2018 odštartovala spoluprácu s Európskym investičným fondom (ďalej len “EIF”) v rámci programu Horizont 2020 za účelom podpory malého a stredného podnikania v oblasti výskumu a inovácií. Poskytujeme zvýhodnené financovanie na dopravnú techniku, stroje a zariadenia so zárukou EIF. Pre bližšie informácie kontaktujte, prosím, našu pobočku v Bratislave.

 

10.08.2018 ČLENOM PREDSTAVENSTVA UNICREDIT LEASING A OBCHODNÝM RIADITEĽOM PRE ČESKÝ A SLOVENSKÝ TRH SA STAL DUŠAN HLADNÝ

Novým členom predstavenstva spoločnosti UniCredit Leasing CZ a obchodným riaditeľom pre český a slovenský trh bol k 1. augustu 2018 vymenovaný Dušan Hladný. Hladný pôsobí vo finančnom sektore viac než tridsať rokov. V skupine UniCredit a v bankách, ktoré sa postupne stali súčasťou skupiny, pôsobil na niekoľkých manažérskych pozíciách už od roku 1990. Hladný bol pred vymenovaním do funkcie člena predstavenstva UniCredit Leasing riaditeľom privátneho bankovníctva UniCredit Bank pre Českú republiku a Slovensko.

Dušan Hladný začal svoju profesionálnu kariéru v Mníchove, kde získaval skúsenosti v oblasti korporátneho bankovníctva. Od roku 1994 pôsobil v bankovom sektore v Českej republike. Svoju profesionálnu dráhu v skupine UniCredit začal v roku 1990, kde zastával rôzne manažérske pozície. Vo svojej profesionálnej kariére sa Hladný zameriaval predovšetkým na riadenie financovania veľkých korporácií a klientov zradov malých a stredných podnikov. Od januára 2015 pôsobil ako riaditeľ privátneho bankovníctva UniCredit Bank pre Českú a Slovenskú republiku. Dušan Hladný je absolvent Vysokejškoly ekonomickej v Prahe. Hovorí plynule po anglicky a nemecky.

13.04.2018 SPOLUPRÁCA S EIB

UniCredit Leasing Slovakia, a.s., odštartovala od 13. apríla  spoluprácu s Európskou investičnou bankou (ďalej len “EIB”) za účelom podpory malého a stredného podnikania. Poskytujeme zvýhodnené financovanie na dopravnú techniku, stroje a zariadenia. Pre bližšie informácie kontaktujte, prosím, naše pobočky.

Financovanie European Investment Bank - SME úvery

Logo EIBUniCredit Leasing Slovakia, a.s. (ďalej aj „UCL“) prostredníctvom dohody s European Investment Bank (ďalej aj „EIB“; www.eib.org) podporujeme malé a stredné podniky (SME) a podniky s menej než 3000 zamestnancami (MidCaps) sprístupnením finančne výhodného a flexibilného financovania.


Európska spolupráca v prospech SME

EIB je banka dlhodobo pôsobiaca na trhu Európskej Únie (ďalej aj „EÚ“. Jej úlohou prispievať k integrácii, vyváženému rozvoju a hospodárskej a sociálnej súdržnosti členských štátov EÚ. Vďaka svojmu pozitívnemu ratingu na kapitálových trhoch (AAA), EIB môže získať výhodné finančné prostriedky, ktoré prostredníctvom našej spoločnosti prenáša na SME a MiCap podniky. Tieto podniky sú presne a individuálne informované prostredníctvom našej spoločnosti o zapojení EIB a jej vplyve na financovanie. Bližšie informácie týkajúce sa podpory EIB v oblasti SME a MidCap podnikania môžete nájsť na EIB web stránke (www.eib.org).


Čo je EIB financovanie?

EIB posilňuje podporu európskych podnikov tým, že im pomáha získať prístup k novým finančným zdrojom. Doba financovania je minimálne 2 roky (reálna doba financovania je závislá na ekonomickej a technickej životnosti financovaných predmetov) a zdroje môžu byť použité na financovanie malých ale aj rozsiahlych projektov s hodnotou celkových nákladov maximálne 25 miliónov EUR. EIB príspevok je však maximálne vo výške 12,5 milióna EUR.


Kto môže žiadať o EIB financovanie?

  • SME podnik so sídlom v členskom štáte EÚ s menej než 250 zamestnancami v rámci skupiny (konsolidované dáta pred financovaním)

  • MidCap podnik so sídlom v členskom štáte EÚ s menej než 3000 zamestnancami v rámci skupiny (konsolidované dáta pred financovaním)

  • Takmer všetky hospodárske odvetvia je možné financovať s výnimkou niektorých, medzi ktoré patrí výroba alebo obchodovanie so zbraňami a strelivom, výbušniny, zariadenia alebo infraštruktúra špeciálne určená na vojenské účely a obchodovanie s nimi, zariadenia alebo infraštruktúra, ktorá má za následok obmedzenie individuálnych práv a slobôd ľudí (napríklad väzenia, detenčné zariadenia v akejkoľvek forme) alebo sú v rozpore s ľudskými právami, hazardné hry, tabakový priemysel, činnosti týkajúce sa testovania na zvieratách pokiaľ nie sú v súlade so smernicou 2010/63/EU Európskeho parlamentu a Rady zo dňa 22. 9. 2010 o ochrane zvierat používaných na vedecké účely alebo činnosti ktorých vplyv na životné prostredie nemožno zmierniť alebo kompenzovať, eticky alebo morálne kontroverzné činnosti napríklad klonovanie ľudí a špekulácie s majetkom.

Na čo sa môže EIB financovanie použiť?

Financovanie EIB sa môže použiť na všetky investície a výdavky, ktoré vznikli v súvislosti s rozvojom SME alebo MidCap podnikov napr.:
Hmotné investície: nákup, renovácia alebo rozšírenie výroby a vybavenia
Nehmotné investície: najmä výdavky spojené s výskumom a vývojom, nákupom licencií a softwarov


Aké sú výhody pre Vaše podnikanie?

  • Môžete získať výhodné finančné zdroje oproti štandardným úrokovým sadzbámMôžete si naplánovať Vám vyhovujúcu frekvenciu alebo priebeh splácania s ohľadom na Váš cash-flow

  • Máte možnosť investovať do Vášho podnikania bez negatívneho vplyvu na Vašu likviditu alebo cash-flow


Vyjadrením súhlasu s EIB financovaním, sa zaväzujete, že:

a) na základe adekvátneho oznámenia umožníte zástupcom EIB vykonať kontrolu miest, zariadení a práce, ktoré súvisia s financovaním

b) na základe žiadosti EIB naša spoločnosť môže poskytnúť akékoľvek informácie o Vašom podniku.

EIB financovanie pre SME a MidCap podniky je realizované prostredníctvom našej spoločnosti na základe preskúmania žiadosti, splnenia UCL a EIB podmienok a následnej  akceptácie financovania.

V prípade záujmu sa prosím obráťte na naše pobočky a spoločne prediskutujeme vhodnosť financovania EIB pre Vašu spoločnosť.

01.01.2018 MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH V BRNE

UniCredit osloví exportérov na Medzinárodnom strojárenskom veľtrhu v Brne.

UniCredit Bank a UniCredit Leasing, expert vo financovaní malých a stredných firiem, tiež veľkých korporácií na českom a slovenskom trhu, predstaví svoje služby na Medzinárodnom strojárenskom veľtrhu v Brne. Prezentácia sa zameria na oblasti korporátneho bankovníctva, exportného financovania, aj financovania strojných zariadení prostredníctvom lízingu. UniCredit Bank a UniCredit Leasing nájdete na Medzinárodnom strojárenskom veľtrhu v Brne v stánku 76, v pavilóne Z.