LÍZING

 

Finančný lízing

je dlhodobý nájomný vzťah založený na oddelení právneho a ekonomického vlastníctva prenajatého predmetu, pri ktorom sa doba trvania nájomného vzťahu blíži ekonomickej životnosti predmetu lízingu. Jeho hlavným cieľom je prefinancovanie celej alebo podstatnej časti obstarávacích nákladov počas trvania nájmu pri súčasnom ekonomickom využívaní predmetu nájmu nájomcom, pričom nájomný vzťah sa konči prevodom právneho vlastníctva k predmetu prenájmu z prenajímateľa na nájomcu, avšak až po vysporiadaní všetkých záväzkov zo strany nájomcu lízingovej spoločnosti.

Výhody finančného lízingu

sú spojené najmä so spôsobom obstarania predmetu lízingu, pri ktorom záujemca o predmet lízingu nepotrebuje na začiatku celú hotovosť. Postačujúca je relatívne malá investícia vo výške zvýšenej splátky vopred. Lízing je rýchly a dostupný spôsob financovania a nie je administratívne tak náročný ako bankový úver. Lízingovú zmluvu je zvyčajne možné uzatvoriť priamo na mieste predaja, na ktorom ste si predmet lízingu vybrali.

Operatívny lízing 

možno z ekonomického hľadiska voľne definovať ako prenájom na dobu väčšinou kratšiu, ako je životnosť predmetu lízingu. Predmet lízingu v zásade po skončení zmluvy ostáva majetkom prenajímateľa (môže ním byť výrobca, špecializovaná lízingová spoločnosť, alebo iná právnická alebo aj fyzická osoba). Pri operatívnom lízingu pre zvýšenie atraktívnosti častokrát prenajímateľ ponúka v súvislosti s prenájmom aj rôzne sprievodné služby (servis, poistenie, náhradné vozidlo pri operatívnom lízingu automobilu a pod.). Výnimku z tejto oblasti tvoria stroje a zariadenia, pri ktorých je možné využiť operatívny lízing aj bez doplnkových služieb.

Výhody operatívneho lízingu

operatívny lízing má nižšie nároky na cash-flow, nakoľko na začiatku zákazník neplatí žiadnu alebo platí iba minimálnu zvýšenú splátku vopred (tzv. akontáciu). Pri operatívnom lízingu nie je určená minimálna doba nájmu, čo umožňuje klientom rýchlejšiu inováciu majetku. Okrem týchto výhod môžu klienti oceniť aj komplexné riadenie vozového parku, ktoré je určené pre nájomcov, ktorí si chcú zachovať vlastníctvo vozidla, resp. disponujú vozovým parkom, ktorý je predmetom finančného lízingu a radi by zefektívnili a zoptimalizovali správu a riadenie tohto vozového parku. V takomto prípade poskytne lízingová spoločnosť servis presne podľa potrieb a požiadaviek klienta, čo pre nájomcu znamená úsporu nákladov na personál a administratívu.

Lízingová zmluva

dokument, ktorý podpisuje nájomca s lízingovou spoločnosťou. Lízingová zmluva upravuje vzťahy medzi nájomcom a lízingovou spoločnosťou, definuje vzájomné práva a povinnosti a na základe nej získava klient právo na užívania predmetu lízingu a platí za to lízingovej spoločnosti nájomné. Súčasťou lízingovej zmluvy je splátkový kalendár.

Splátkový kalendár

presný rozpis splátok zakotvený v lízingovej zmluve. Splátkový kalendár okrem výšky splátok obsahuje aj presné termíny, kedy sú splatné, názov peňažného ústavu a číslo účtu. Splátkový kalendár je neoddeliteľnou súčasťou lízingovej zmluvy.

Predmet lízingu

majetok, ktorý si nájomca prenajíma od lízingovej spoločnosti a platí jej za to nájomné. Predmetom lízingu môžu byť osobné, úžitkové a nákladné automobily, stroje, technológie, počítače, ale aj lode, lietadlá, nehnuteľnosti. Jednoducho predmety dlhodobej spotreby.

Prenajímateľ

lízingová spoločnosť, ktorá prenajíma nájomcovi majetok. Je majiteľom prenajímaného majetku a nájomca jej platí za prenájom predmetu lízingu. Po ukončení lízingovej zmluvy sa vlastnícke práva, podľa typu lízingu, prevedú na nájomcu, alebo ostanú lízingovej spoločnosti.

Nájomca

klient lízingovej spoločnosti, ktorý predmet lízingu užíva na základe lízingovej zmluvy a platí jej nájomné. Nájomcom môže byť občan, podnikateľ, obchodná spoločnosť. Po ukončení nájomného vzťahu sa v prípade operatívneho lízingu zmluva ukončí a v prípade finančného lízingu sa predmet lízingu prevedie na nájomcu, ktorý sa stane jeho majiteľom.

Dodávateľ

subjekt, u ktorého si nájomca predmet lízingu vybral. Na základe zmluvy lízingová spoločnosť za predmet lízingu dodávateľovi zaplatí obstarávaciu cenu. Dodávateľ následne dodá predmet lízingu nájomcovi.

Obstarávacia cena

 cena predmetu lízingu, za ktorú ho nadobudla lízingová spoločnosť. Nájomca ju uhrádza formou prvej zvýšenej splátky a splátok počas trvania lízingu. Je to cena uvedená na faktúre (daňový doklad) za predmet lízingu od predávajúceho.

Zvýšená splátka vopred (tzv. akontácia)

 peňažná čiastka, ktorú zaplatí nájomca pri podpise lízingovej zmluvy. Predstavuje určité percento z obstarávacej ceny predmetu lízingu. Akontáciu majú lízingové spoločnosti zvyčajne vymedzenú v rozmedzí od 10 %, 20 % až do 70 %. Akontácia zároveň slúži ako určitá forma záruky za realizáciu obchodného prípadu. Všeobecne platí: čím je akontácia vyššia, tým je nižšia mesačná splátka lízingu.

Zostatková hodnota/Predajná cena

 suma, ktorú vo forme splátok a akontácie nesplatí nájomca z obstarávacej ceny. Predstavuje teda rozdiel medzi obstarávacou cenou, akontáciou a súčtom istín zo všetkých splátok. Zostatkovú hodnotu potom uhrádza zákazník na konci lízingu jednorázovo, môže byť nulová, stanovená ako pevná čiastka alebo percentuálne. Vyššou zostatkovou hodnotou sa znižuje hodnota bežných splátok. Po zaplatení predajnej ceny prechádza vlastníctvo lízingového predmetu po uplynutí zmluvy na lízingového nájomcu, pokiaľ lízingový nájomca nemá iné neuhradené otvorené položky súvisiace s lízingovou zmluvou.

Lízingové splátky

 platba platená pravidelne (mesačne, štvrťročne) alebo nepravidelne (sezónne) lízingovej spoločnosti. Jej výška je dohodnutá v lízingovej zmluve a predstavuje nájomné za možnosť využívať predmet lízingu. Obsahuje časť pripadajúcu na splatenie istiny a na úhradu úroku. V niektorých prípadoch môže splátka zahŕňať aj poistenie. Lízingovú splátku platí nájomca na základe faktúr alebo splátkového kalendára v zmysle lízingovej zmluvy. Môže byť po celú dobu lízingu konštantná alebo nerovnomerná.

Paušálny poplatok

 je suma spojená s administratívou pri uzatváraní lízingovej zmluvy, ktorú nájomca platí lízingovej spoločnosti na začiatku lízingového vzťahu. Je určený buď fixne alebo ako percento z obstarávacej ceny.

Doba lízingu

 je doba, počas ktorej je lízingová spoločnosť a nájomca v zmluvnom vzťahu. Nájomca počas tohto obdobia platí lízingovej spoločnosti nájomné a používa predmet lízingu. Minimálna doba lízingu je stanovená zákonom a závisí od doby odpisovania hmotného investičného majetku a jeho zaradenia do odpisovej skupiny. Musí vždy predstavovať najmenej 60 % z doby odpisovania v príslušnej odpisovej skupine.

Predčasné ukončenie lízingovej zmluvy

 je neštandardným spôsobom ukončenia zmluvy vykonaným na základe písomnej žiadosti klienta/nájomcu alebo z dôvodu krádeže vozidla, totálnej havárie, príp. z dôvodu vypovedania zmluvy klientovi lízingovou spoločnosťou pre porušenie Všeobecných podmienok lízingovej zmluvy.

Cesia

 ide o zmenu subjektu zo zmluvy o financovaní (prevod je možný pri finančnom lízingu a úvere), pričom sa táto zmena vykonáva na základe písomnej žiadosti žiadateľa zmluvy o financovaní, ktorá podlieha schváleniu.

Spätný lízing

 predmet lízingu vo vlastníctve nájomcu odkúpi lízingová spoločnosť, ktorá ho nájomcovi spätne prenajme. Aj napriek tomu, že predmet lízingu využíva naďalej nájomca, jeho vlastníctvo pri tomto vzťahu prechádza na lízingovú spoločnosť. Využíva sa prevažne na prekonanie problému s nedostatkom finančných prostriedkov.

 

ÚVER

Úver

ktorý poskytujú lízingové spoločnosti by sme mohli charakterizovať ako účelový úver slúžiaci na obstaranie motorového vozidla. Aj napriek tomu, že ekonomickým vlastníkom predmetu financovania je klient, pre lízingovú spoločnosť slúži tento predmet ako forma ručenia. Podmienkou uzavretia zmluvy o úvere je uzavretie Zmluvy o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva. V prípade, že klient neplní svoje záväzky voči lízingovej spoločnosti, táto si uplatní svoje práva vyplývajúce zo Zmluvy o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva, čím prejde vlastnícke právo k vozidlu na lízingovú spoločnosť.

Úverová zmluva

z právneho hľadiska upravuje zmluvný vzťah medzi poskytovateľom úveru (veriteľom) a klientom (dlžníkom). Jej súčasťou sú všeobecné podmienky obsahujúce práva a povinnosti oboch zmluvných strán.

Úverové splátky

pravidelné platby uhrádzané v zmluvne dohodnutej výške a termíne. Ich súčasťou je obvykle aj poistné.

RPMN – Ročná percentuálna miera nákladov

percentuálne vyjadrenie nákladov, ktoré klient vynaloží na obstaranie predmetu lízingu, resp. úveru poskytuje spotrebiteľovi jednoduché porovnanie spotrebiteľských úverov, resp. lízingov. Pre spotrebiteľa je spravidla najvýhodnejším úverom/lízingom ten, ktorý má najnižšiu hodnotu RPMN pri rovnakých vstupných dátach (výška poskytovaného úveru, doba, na ktorú sa úver poskytuje, poplatky spojené s obstaraním úveru atď.)

SPLÁTKOVÝ PREDAJ

Splátkový predaj

je kúpa majetku na základe kúpnej zmluvy s postupným splácaním záväzku. Podmienkou uzavretia zmluvy o splátkovom predaji je uzavretie Zmluvy o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva. Pri tomto spôsobe financovania prechádza ekonomické vlastníctvo na zákazníka prevzatím predmetu zmluvy.

  

POISTENIE

PZP – Povinné zmluvné poistenie

poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla uvedeného v poistnej zmluve.

HP – Havarijné poistenie

poistenie proti poškodeniu/zničeniu vozidla následkom havárie, krádeže, živelnej pohrome a vandalizmu.

Doplnkové poistenie k havarijnému poisteniu

umožňuje dodatočné dopoistenie niektorých doplnkov, a to: poistenie batožiny, čelného skla, náhradného vozidla ako aj úrazové poistenie osôb (smrť a úraz).

GAP – Poistenie finančnej straty

 zabezpečí kompenzáciu finančnej straty v prípade totálnej škody, v dôsledku havárie alebo krádeže. Toto poistenie poskytuje istotu vyplatenia ďalšej sumy popri plnení z havarijného poistenia. Pomáha pokryť rozdiel medzi všeobecnou (t. j. cenou v čase poistnej udalosti) a obstarávacou cenou vozidla, ktorý v prípade totálnej škody alebo odcudzenia nie je možné uhradiť z havarijného poistenia. Poistenie GAP teda poskytuje finančné prostriedky na možnosť opätovnej kúpy vozidla.

PSS – Poistenie schopnosti splácať

 poistenie schopnosti splácať finančný záväzok vyplývajúci z lízingovej/úverovej zmluvy. Toto poistenie chráni pred finančnými ťažkosťami, ktoré by klienta mohli zastihnúť nepripraveného v nečakaných životných situáciách (pracovná neschopnosť, invalidita, smrť, strata zamestnania).