Pre vodičov

 

V prípade, že ste si vybrali nižšie uvedené služby a máte ich zahrnuté v mesačnej splátke, nižšie uvádzame postup a kontaktné údaje, ktoré vám pomôžu pri riešení vzniknutých udalostí v súvislosti s vozidlom:

Servis a údržba

Údržba je vykonávaná len v autorizovanej servisnej sieti príslušnej značky. Z praktického hľadiska užívatelia vozidiel spoločnosti UCFM sú povinní dodržiavať predpísané termíny pravidelných servisných kontrol . Overovanie správnosti fakturovaných servisných položiek je v náplni práce oddelenia operatívy UCFM, týka sa to nielen pravidelných prehliadok ale aj všetkých ostatných opráv vyplývajúcich z opotrebenia vozidiel či opráv z dôvodu poškodení.

1. PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA VOZIDIEL

Intervaly údržby vozidiel predpísané výrobcom sú uvedené v materiáloch výrobcu, ktoré užívateľ získava pri odovzdaní vozidla. Tieto intervaly bývajú spravidla spracované v servisnej knižke vozidla (v niektorých prípadoch v návode na obsluhu). Časová náročnosť pravidelných prehliadok je zvyčajne v rozmedzí niekoľkých hodín. Predpísané intervaly musia byť z dôvodu správnej funkcie vozidla a tiež možnosti uplatnenia prípadnej garancie (záruky) a neskôr aj kulancie (príspevku výrobcu na uhradenie nákladov na opravu), bezpodmienečne dodržané. Povolená tolerancia je plus/mínus 1000km celkovo. Pokiaľ nebudú podmienky výrobcu dodržané a nebude možné uplatniť nárok na garanciu a/alebo kulanciu, budú prípadné takto vzniknuté náklady zo strany UniCredit Fleet Management s.r.o. (ďalej len „UCFM“), jednorazovo prefakturované nájomcovi z dôvodu nesprávneho užívania vozidla.

Všetky servisné úkony musia byť vykonané len v autorizovanej servisnej sieti príslušnej značky. Zoznam autorizovaných servisov nájdete v literatúre od dealera.

2. OBJEDNANIE PRAVIDELNEJ ÚDRŽBY

S dostatočným predstihom je potrebné dohodnúť si vo vybranom autorizovanom servise termín a čas pristavenia vozidla do servisu. Dohodnutý termín je potrebné dodržať, aby sa minimalizovala možnosť vzniku neskorších nedorozumení.

3. ODOVZDANIE VOZIDLA DO SERVISU

Pri odovzdaní vozidla do servisu je potrebné predložiť prijímaciemu technikovi riadne vyplnený formulár „Servisná karta“ a servisnú knižku vozidla. Pri vypisovaní zákazky je povinnosťou prijímacieho technika stanoviť predpokladanú cenu servisného úkonu a termín jeho dokončenia. Tento termín vrátane ceny musí byť jasne uvedený v zákazkovom liste, pretože jeho kópiu dostane užívateľ vozidla. Prijímací technik kontaktuje UCFM ešte pred vykonaním servisného úkonu a vyžiada si jeho autorizáciu. Autorizačný kód zapíše do už spomínaného formulára UCFM.

4. VYZDVIHNUTIE VOZIDLA ZO SERVISU

Vozidlo treba vyzdvihnúť v termíne stanovenom na zákazkovom liste alebo po dohode s prijímacím technikom na základe telefonickej výzvy. V prípade nedodržania stanoveného termínu dokončenia servisných prác je potrebné okamžite kontaktovať UCFM. UCFM bude riešiť každé nesplnenie termínu individuálne s daným servisom. Pri preberaní vozidla je nutné skontrolovať vykonané servisné úkony a zápis v servisnej knižke. Po vyzdvihnutí vozidla prijímací technik zákazku uzavrie, vypracuje faktúru a tú spoločne s prílohami (zákazkový list, „Servisná karta“) zašle na UCFM. Faktúru v žiadnom prípade nepreberá užívateľ vozidla. UCFM faktúru skontroluje a zaúčtuje do prevádzkových nákladov vozidla.

Pneuservis

Podobne ako v prípade údržby, aj výmena pneumatík sa vykonáva v špecializovaných pneuservisoch ktoré sú zmluvnými partnermi UCFM:

  V ponuke UCFM je zahrnutá nielen výmena opotrebených pneumatík ale aj výmena a skladovanie zimných pneumatík vrátane diskov.

 Ak ste sa stali užívateľom vozidla na operatívny nájom a máte predplatenú službu pneuservis a zimné pneumatiky ste zatiaľ obstarané nemali, je potrebné tak učiniť prostredníctvom našich zmluvných pneuservisov Mikona a BestDrive.

V prípade, že vozidlo na operatívny nájom prostredníctvom UniCredit Fleet Management užívate dlhšie, zimné pneumatiky si vymeníte v tom pneuservise, v ktorom ich máte uskladnené (k informácii slúži doklad o uskladnení). Pred realizáciou výmeny pneumatík a pred nákupom nových pneumatík musí pracovník pneuservisu kontaktovať technické oddelenie UCFM za účelom schválenia servisného úkonu a pridelenia autorizačného kódu, na základe ktorého pneuservis vyúčtuje vzniknuté náklady UCFM. 

Pri vrátení vozidla po ukončení nájomnej zmluvy je nájomca povinný vrátiť sezónne pneumatiky (komplety) spolu s vozidlom na odstavné miesto spoločnosti UCFM.

Náhradné vozidlo

Informácia a podmienky na zapožičanie náhradného vozidla

Zo zmluvy medzi nájomcom a UniCredit Fleet Management, s.r.o. (ďalej len "UCFM") spravidla vyplýva nárok na pristavenie vozidla vo chvíli, keď možno predpokladať, že oprava vozidla bude trvať dlhšie ako 24 hodín, ak sa zmluvné strany nedohodli inak. Pokiaľ pre UCFM nevyplýva povinnosť zabezpečovať náhradné vozidlo zo zmluvy alebo nájomnej zmluvy na vozidlo, možno na základe písomnej požiadavky túto službu jednorazovo zaistiť. Náklady budú potom jednorazovo prefakturované nájomcovi. UCFM zabezpečuje náhradné vozidlo prednostne užívateľovi, ktorý to má zmluvne dohodnuté. Náhradné vozidlo, ktoré UCFM v prípade potreby zabezpečuje, bude maximálne rovnakej kategórie ako užívateľovo nepojazdné vozidlo (pokiaľ užívateľ neurčí inak). Značka, typ a prevedenie vozidla vrátane výbavy nie sú v tomto prípade rozhodujúce. V prípade, že je potrebné zabezpečiť za nepojazdné vozidlo náhradné, je potrebné, aby užívateľ kontaktoval UCFM. UCFM potom zabezpečí náhradné vozidlo prostredníctvom dílera alebo v prípade možnosti aj z iných zdrojov (požičovní). UCFM pošle objednávku, čím aj ručí za platbu, ale vlastnú zmluvu o požičaní a odovzdávací protokol podpisuje užívateľ vozidla, ktorý si vozidlo preberá. Obdobným spôsobom je potrebné riešiť aj plánované opravy, ktoré budú trvať dlhšie ako 24 hodín.

UPOZORNENIE! Podmienky na požičanie náhradného vozidla (hlavne vyššia spoluúčasť pri havarijnom poistení a sadzba za požičanie) závisia od dodávateľa, ktorý náhradné pristavuje. Spravidla je výška spoluúčasti vyššia, ako majú vozidlá UCFM. Je to tým, že požičovne sú pre poisťovne rizikovým partnerom, a preto majú vyššie sadzby poistného, čo kompenzujú vyššou spoluúčasťou. Pokiaľ by mala byť spoluúčasť obdobná ako v UCFM, bola by zároveň sadzba za požičanie vozidla vyššia. Pred podpísaním zmluvy o požičaní je nevyhnutné podrobne sa oboznámiť s podmienkami požičania a v prípade akýchkoľvek nejasností (napr. pokiaľ na zmluve nie je jednoznačne upresnená spoluúčasť, sadzba za vozidlo a pod.) je potrebné ihneď kontaktovať UCFM. Je potrebné dodržiavať pokyny uvedené v danej zmluve (prípadne vo výpožičnom poriadku), v opačnom prípade sa užívateľ vystavuje riziku nárokovania ďalších nákladov zo strany prenajímateľa (napr. pri nedodržaní kilometrového priebehu pre predpísanú servisnú prehliadku vozidla má prenajímateľ v zmluve alebo vo výpožičnom poriadku zakotvené „sankcie“ za každý kilometer nad stanovenú hranicu a pod.).

Výmena autoskiel

V prípade otázok kontaktujte prosím naše technické oddelenie:

+421/2/59 27 12 79, +421 907 673 915 
+421/2/59 27 12 72, +421 907 710 292

Poistná udalosť

1. V prípade vzniku poistnej udalosti je nutné dodržať nasledovné pokyny nahlásením cez online formulár Hlásenie poistnej udalosti,  (nie do poisťovne). K formuláru je možné priložiť potrebné podklady (VP, správa o nehode, príp. iné)

2. V prípade opravy po poistnej udalosti je potrebné zvoliť partnerský servis zazmluvnený pre vašu poisťovňu /nie UCFM/, a to overením priamo na stránke danej poisťovne, prípadne konzultovať s pracovníkmi poistného oddelenia.

Termíny nahlásenia poistnej udalosti:

  • do 15 dní odo dňa vzniku, ak došlo k vzniku na území SR,
  • do 30 dní, v prípade že sa jedná o udalosť, ktorá vznikla mimo územia SR.

Povinnosť privolať políciu:

  • ak odhadujete, že výška škody presiahne 10 - násobok minimálnej mzdy,
  • ak nie je možné dohodnúť sa s inými účastníkmi na zavinení,
  • pri zrážke so zverou – ak došlo k zraneniu, prípadne usmrteniu zvery,
  • v prípade, že sa jedná o vandalizmus (alebo máte podozrenie na vandalizmus – úmyselné poškodenie známym / neznámym páchateľom),
  • ak je niektorý z účastníkov zranený, ak niektorý z účastníkov riadil vozidlo pod vplyvom alkoholu,
  • prípadnú stratu/odcudzenie kľúča od vozidla (nahlásiť polícii),
  • krádež, lúpež vozidla.

Pre rýchle riešenie poistnej udalosti je potrebné dodržať vyššie uvedený postup.

STK / EK

Platnosť technickej / emisnej kontroly si môžete overiť TU.

Servisná karta

Servisná karta - dokument na stiahnutie.