Poistenie strojov a technológií - All risk

 

Čo treba urobiť v prípade poistnej udalosti?

1. Ak ste pri vzniku poistnej udalosti účastníkom cestnej premávky:

 • bezpodmienečne privolajte políciu na tel. č. 09610 11111, ak:
 • je škoda na Predmete vyššia ako (cca 3 983,27 EUR). Pokiaľ neviete výšku škody odhadnúť, privolajte políciu vždy. Predídete tým prípadným následným sporom s poisťovňou
 • sú pri nehode zranení – treba privolať aj rýchlu zdravotnú pomoc
 • nie je jasné, kto zavinil nehodu; ak máte akékoľvek pochybnosti o svojej vine, privolajte políciu, nakoľko každá zavinená škoda môže mať vplyv na výšku poistného

2. Ak sa preukáže škoda na Vašom Predmete:

 • Bezodkladne kontaktujte centrálny dispečing škôd (24 hodín denne) v príslušnej poisťovni - predtým je potrebné si pripraviť nasledujúce údaje, ktoré bude potrebné uviesť pri telefonickom nahlasovaní poistnej udalosti: číslo poistnej zmluvy, alebo evidenčné číslo, resp. výrobné číslo Predmetu, úplne a pravdivo odpovedať na otázky, ktoré Vám budú klásť.
 • Po telefonickom nahlásení vzniku poistnej udalosti dispečer vyhotoví hlásenie o vzniknutej škode a cca do 24 hodín Vás bude kontaktovať technik za účelom vykonania obhliadky Predmetu.
 • Vykonávať opravy na Predmete je možné len v prípade, ak bola vykonaná obhliadka, príp. doobhliadka.  V prípade, že je nevyhnutné pristúpiť k oprave bezodkladne k zamedzeniu vzniku prípadných nasledujúcich poškodení, je možné pristúpiť k oprave ešte pred obhliadnutím, ale po tel. odsúhlasení poisťovňou a vyhotovením vlastnej fotodokumentácie poškodenia.
 • Technik vypracuje požadovanú dokumentáciu škody, spracuje výpočet škody, na základe ktorého Vám poskytne predbežný odhad výšky nákladov na opravu.
 • Po vykonaní obhliadky Vám technik, ktorý obhliadku vykonal, odovzdá zložku – Oznámenie poistnej udalosti, ktoré je potrebné čo najskôr vyplniť.

3. K  likvidácii škodovej udalosti je potrebné doložiť tieto doklady:

 • Kompletne vyplnené tlačivo „Oznámenie o vzniku škodovej udalosti".
 • Policajnú správu, uznesenie, rozsudok a pod. – v prípade poškodenia, zničenia alebo krádeže Predmetu je nutné vždy privolať pracovníkov polície a vec riadne vyšetriť.
 • Fotokópiu Strojníckeho preukazu (oprávnenie k užívaniu, vedeniu stroja), ak k poškodeniu došlo v čase prevádzky pojazdného stroja.
 • Fotokópiu Veľkého technického preukazu, resp. Osvedčenia o evidencii vozidla (OEV), ak bol k Predmetu vydaný, alebo technický preukaz k stroju vydaný dodávateľom/importérom – okrem kompletných údajov k stroju obsahuje údaje o servisných úkonoch, prevádzke a údržbe.
 • Faktúru za opravu Predmetu + odťah a záchranné práce (vrátane dodacích listov a zákazky).
 • V prípade, že poistná udalosť bola riešená políciou, spoločnosť UniCredit Leasing Slovakia, a.s., dodá splnomocnenie na vybavovanie poistnej udalosti na Dopravný inšpektorát.
 • Kompletne vyplnenú zložku s doloženými potrebnými údajmi je potrebné poslať do príslušnej poisťovne.

Ak je vozidlo financované prostredníctvom lízingovej spoločnosti, poisťovňa si vyžiada od lízingovej spoločnosti súhlas na vyplatenie poistného plnenia, tzv. devinkuláciu.

Poisťovateľ Vás môže podľa potreby vyzvať aj k predloženiu iných, vyššie nespomenutých dokladov.