Poistenie schopnosti splácať - CPI

 

Čo treba urobiť v prípade poistnej udalosti?

V prípade vzniku poistnej udalosti podľa vyššie špecifikovaných rizík je nutné, aby ste poistnú udalosť hlásili písomne prostredníctvom tlačiva na hlásenie poistných udalostí priamo poisťovateľovi. K danému hláseniu je nutné priložiť nižšie uvedené dokumenty podľa druhu poistnej udalosti.
Pokiaľ neobdržíte písomné vyrozumenie od poisťovne o ukončení šetrenia nároku na poistné plnenie, je nutné, aby ste naďalej riadne platili splátky poistného.

1. K likvidácii poistnej udalosti je potrebné doložiť tieto doklady:

V prípade smrti poisteného:

 • vyplnený formulár poistiteľa „Oznámenie o poistnej udalosti“
 • kópiu „Úmrtného listu“ poisteného,
 • kópiu lekárom vyplneného „Listu o prehliadke mŕtveho“
 • ak bola prevedená súdna pitva, kópiu pitevnej správy
 • meno kontaktnej osoby, adresa, telefón do zamestnania a telefón na adresu trvalého bydliska

V prípade úplnej trvalej invalidity poisteného:

 • vyplnený formulár poistiteľa „Oznámenie o poistnej udalosti“
 • kópiu rozhodnutia o priznaní invalidného dôchodku (nie čiastočného) poistenému, vystaveného príslušným orgánom s vyznačeným dátumom, ku ktorému toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť
 • lekárske potvrdenie, že stav poisteného vyžaduje pre bežné životné činnosti trvalú starostlivosť  tretej osoby, a to do konca jeho života
 • meno kontaktnej osoby, adresa, telefón do zamestnania a telefón na adresu trvalého bydliska 

V prípade úplnej dočasnej invalidity (pracovnej neschopnosti) poisteného:

 • vyplnený formulár poistiteľa „Oznámenie o poistnej udalosti“ s predbežným odhadom doby trvania pracovnej neschopnosti
 • kópiu lekárom alebo zdravotníckym zariadením vystaveného potvrdenia, v ktorého lekárskej starostlivosti poistený je alebo bol v súvislosti s poistnou udalosťou, o pracovnej neschopnosti, so stanovením príslušného čísla diagnózy
 • ak prišlo k hospitalizácii, kópiu prepúšťacej správy príslušného zdravotníckeho zariadenia

V prípade straty zamestnania poisteného:

 • vyplnený formulár poistiteľa „Oznámenie o poistnej udalosti“
 • kópiu písomného dokumentu, na základe ktorého poistenému vznikol pracovný pomer štátnozamestnanecký pomer, služobný pomer alebo obdobný pracovnoprávny vzťah
 • kópiu dokladu, na základe ktorého nastala strata zamestnania poisteného s uvedením dôvodu jej vzniku,
 • kópiu rozhodnutia o priznaní podpory v nezamestnanosti s dátumom, od ktorého poistený poberá podporu v nezamestnanosti, resp. dávky sociálneho charakteru
 • kópiu potvrdenia, že poistený je registrovaný na úrade práce ako evidovaný nezamestnaný

Poisťovateľ Vás môže podľa potreby vyzvať k predloženiu aj iných, vyššie nespomenutých dokladov.