Poistenie finančnej straty - GAP

 

Čo treba urobiť v prípade poistnej udalosti?

1. Odcudzenie vozidla, prípadne haváriu okamžite hlásiť na polícii

 • Bezodkladne oznámiť vznik poistnej udalosti:
 • poisťovateľovi, u ktorého máte havarijné poistenie
 • poisťovateľovi, u ktorého máte poistenie finančnej straty
 • lízingovej spoločnosti

2. K  likvidácii škodovej udalosti z poistenia finančnej straty je potrebné doložiť tieto doklady

 • originál podpísaného a vyplneného formulára Hlásenie poistnej udalosti
 • Kópiu Osvedčenia o evidencii motorového vozidla
 • Kópiu obstarávacej faktúry
 • Kópiu zmluvy o havarijnom poistení
 • Kópiu Uznesenia z polície, ak bolo vozidlo ukradnuté
 • Kópiu policajnej správy, ak išlo o haváriu alebo inú totálnu škodu
 • Kópiu dokladu o predaji zvyškov vozidla v prípade totálnej škody
 • Kópiu likvidačného protokolu z havarijnej poisťovne

Poisťovateľ Vás môže podľa potreby vyzvať aj k predloženiu iných, vyššie nespomenutých dokladov.