Poistenie nehnuteľností

Poistenie nehnuteľností - spolufinancovaných prostredníctvom UniCredit Leasing Slovakia, a.s. alebo UniCredit Banka, a.s.

Čo treba urobiť v prípade poistnej udalosti?

 • krádež, poškodenie, vandalizmus neznámym páchateľom - ihneď hlásiť na políciu
 • bezodkladne oznámiť vznik poistnej udalosti spoločnosti UniCredit Broker, s.r.o., ktorá Vám poskytne potrebné informácie, tlačivá a kontaktné údaje na likvidátorov poisťovne Generali Slovensko, a.s.

K likvidácii škodovej udalosti z poistenia nehnuteľnosti poistenej nadnárodnou zmluvou je potrebné doložiť tieto doklady:

 • originál podpísaného a vyplneného tlačiva Oznámenie o škodovej udalosti
 • kópiu Uznesenia z polície alebo policajnej správy, v prípade, že bola udalosť šetrená políciou
 • fotodokumentáciu poškodenej nehnuteľnosti
 • faktúru za opravu, resp. odstránenie poškodenia

Poisťovateľ Vás môže podľa potreby vyzvať aj k predloženiu iných, vyššie nespomenutých dokladov.

Poistenie nehnuteľnosti

Čo treba urobiť v prípade poistnej udalosti (PU)?

 • poškodenie, vandalizmus ihneď hlásiť na políciu
 • bezodkladne oznámiť vznik poistnej udalosti do príslušnej poisťovne a postupovať podľa inštrukcií

K likvidácii škodovej udalosti z poistenia nehnuteľnosti je potrebné doložiť tieto doklady:

 • originál podpísaného a vyplneného tlačiva Oznámenie o škodovej udalosti
 • kópiu Uznesenia z polície alebo policajnej správy, v prípade, že bola udalosť šetrená políciou
 • fotodokumentáciu poškodenej nehnuteľnosti
 • faktúru za opravu, resp. odstránenie poškodenia

Poisťovateľ Vás môže podľa potreby vyzvať aj k predloženiu iných, vyššie nespomenutých dokladov.

Poistenie domácností

Čo treba urobiť v prípade poistnej udalosti?

 • poškodenie, vandalizmus, lúpež, krádež - ihneď hlásiť na políciu
 • bezodkladne oznámiť vznik poistnej udalosti do príslušnej poisťovne a postupovať podľa inštrukcií

K likvidácii škodovej udalosti z poistenia domácnosti je potrebné doložiť tieto doklady:

 • originál podpísaného a vyplneného tlačiva Oznámenie o škodovej udalosti
 • kópiu Uznesenia z polície alebo policajnej správy, v prípade, že bola udalosť šetrená políciou
 • fotodokumentáciu poškodenej domácnosti
 • faktúru za opravu, resp. odstránenie poškodenia
 • doklady o nadobudnutí, prípadne fotodokumentáciu poškodeného alebo odcudzeného zariadenia

Poisťovateľ Vás môže podľa potreby vyzvať aj k predloženiu iných, vyššie nespomenutých dokladov.