Poistná udalosť - PZP

 

Čo treba urobiť v prípade poistnej udalosti?


1. Bezpodmienečne privolajte políciu na tel. č. 09610 11111, ak:

 • je škoda na MV vyššia ako (cca 3 983,27 EUR), resp. pokiaľ neviete výšku škody odhadnúť privolajte políciu vždy, predídete tým prípadným následným sporom s poisťovňou;
 • sú pri nehode zranení – treba privolať aj rýchlu zdravotnú pomoc;
 • nie je jasné, kto zavinil nehodu, alebo ak máte akékoľvek pochybnosti o svojej vine privolajte políciu, nakoľko každá zavinená škoda má vplyv na výšku poistného

2. Ak sa pri dopravnej nehode vyskytnú iní účastníci:

 • spíšte záznam o nehode – je potrebné uviesť Vaše údaje i údaje druhého vodiča (meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, údaje z vodičského preukazu),
 • je potrebné uviesť údaje o MV účastníkov, ako aj údaje o dopravnej nehode MV účastníkov.

3. Bezodkladne písomnou formou nahlásiť vznik poistnej udalosti do poisťovne, v ktorej ste poistený, a to v lehote do 15 dní, pokiaľ škoda vznikla na území SR, resp. do 30 dní pokiaľ k škode došlo mimo územia SR:

 • vypísaním Oznámenia o poistnej udalosti a doložením potrebných dokumentov v zmysle Oznámenia, ktoré mnohé vyplývajú zo zákona,
 • v prípade, že tak neučiníte, poisťovňa vzniknutú škodu poškodenému preplatí, ale uplatňovala by si od Vás náhradu škody vo forme regresu

4. Ak sa stanete účastníkom dopravnej nehody v zahraničí, odporúčame nasledujúci postup:

 • je potrebné privolať políciu, ak je niektorý z účastníkov zranený, ak niektorý z účastníkov riadil vozidlo pod vplyvom alkoholu, ak nie je možné navzájom sa dohodnúť na zavinení dopravnej nehody. V mnohých krajinách nie je však prítomnosť polície nutná, dokonca môže polícia odmietnuť spísať záznam o nehode.
 • treba vyplniť Medzinárodný záznam o dopravnej nehode – vo vlastnom záujme skontrolovať, či je záznam vyplnený správne, úplne a čitateľne Vami a ostatnými účastníkmi nehody. Dôležité je vyplniť: ŠPZ/EVČ všetkých zúčastnených vozidiel, číslo Zelenej karty alebo poistnej zmluvy a názov poisťovne povinného zmluvného poistenia. Zároveň treba uviesť čo najpodrobnejší popis nehody a poškodenia vozidiel, presné miesto nehody, pretože záznam o nehode nie je možné dodatočne meniť. Ak klient nemá formulár Záznam o nehode, zapíše si uvedené údaje na papier a získa podpisy účastníkov nehody, ktorý potvrdzujú súhlas s popisom nehody.
 • ak poistený nehodu zavinil čiastočne alebo úplne, poškodeným oznámi, že so svojím nárokom sa majú obrátiť na príslušnú národnú kanceláriu Zelenej karty, na území štátu, kde sa nehoda stala.
 • po návrate na Slovensko je potrebné okamžite nahlásiť akúkoľvek nehodu, ktorej ste účastníkom do najbližšej pobočky poisťovne na tlačive označenom ako: „Oznámenie škodovej udalosti poisteným“ v zmysle bodu 3. Nehodu je lepšie nahlásiť, i keď sa klient domnieva, že nie je vinníkom, aby tak umožnil pracovníkom poisťovne účinnú obranu proti neoprávneným nárokom.
 • Nemali by ste uznávať písomne žiadne nároky, ani platiť žiadne nároky poškodenému bez predchádzajúcej konzultácie s pracovníkmi zahraničného odd. odboru likvidácie poistných udalostí. 

5. K preukázaniu nároku je potrebné:

 • žiadosť o uplatnenie nároku
 • medzinárodný záznam o dopravnej nehode
 • policajný protokol
 • záznam o obhliadke a fotodokumentáciu

Poisťovateľ Vás môže podľa potreby vyzvať aj k predloženiu iných, vyššie nespomenutých dokladov.