EIB financovanie

 

Logo EIB

UniCredit Leasing Slovakia, a.s., odštartovala od 13 apríla spoluprácu s Európskou investičnou bankou  (ďalej len „EIB“) za účelom podpory malého a stredného podnikania. Poskytujeme zvýhodnené financovanie na dopravnú techniku, stroje a zariadenia. Pre bližšie informácie kontaktujte, prosím, naše pobočky.

 

Financovanie European Investment Bank - SME úvery

UniCredit Leasing Slovakia, a.s. (ďalej aj „UCL“) prostredníctvom dohody s European Investment (ďalej aj „EIB“; www.eib.org) podporujeme malé a stredné podniky (SME) a podniky s menej než 3000 zamestnancami (MidCaps) sprístupnením finančne výhodného a flexibilného financovania.

Európska spolupráca v prospech SME

EIB je banka dlhodobo pôsobiaca na trhu Európskej Únie (ďalej aj „EÚ“. Jej úlohou prispievať k integrácii, vyváženému rozvoju a hospodárskej a sociálnej súdržnosti členských štátov EÚ. Vďaka svojmu pozitívnemu ratingu na kapitálových trhoch (AAA), EIB môže získať výhodné finančné prostriedky, ktoré prostredníctvom našej spoločnosti prenáša na SME a MiCap podniky. Tieto podniky sú presne a individuálne informované prostredníctvom našej spoločnosti o zapojení EIB a jej vplyve na financovanie. Bližšie informácie týkajúce sa podpory EIB v oblasti SME a MidCap podnikania môžete nájsť na EIB web stránke (www.eib.org).

Čo je EIB financovanie?

EIB posilňuje podporu európskych podnikov tým, že im pomáha získať prístup k novým finančným zdrojom. Doba financovania je minimálne 2 roky (reálna doba financovania je závislá na ekonomickej a technickej životnosti financovaných predmetov) a zdroje môžu byť použité na financovanie malých ale aj rozsiahlych projektov s hodnotou maximálne 25 miliónov EUR. EIB príspevok je maximálne vo výške 12,5 milióna EUR.

Kto môže žiadať o EIB financovanie?

  • SME podnik so sídlom v členskom štáte EÚ s menej než 250 zamestnancami v rámci skupiny (konsolidované dáta pred financovaním) 
  • MidCap podnik so sídlom v členskom štáte EÚ s menej než 3000 zamestnancami v rámci skupiny (konsolidované dáta pred financovaním) 
  • Takmer všetky hospodárske odvetvia je možné financovať s výnimkou niektorých medzi ktoré patrí výroba zbraní a streliva, armáda, vojenské alebo policajné vybavenie a infraštruktúra, vybavenie alebo infraštruktúra obmedzujúca práva a slobodu jednotlivca, hazardné hry, tabakový priemysel, činnosti týkajúce sa testovania na zvieratách pokiaľ nie sú v súlade so smernicou 2010/63/EU Európskeho parlamentu a Rady zo dňa 22.9.2010 o ochrane zvierat používaných na vedecké účely alebo činnosti ktorých vplyv na životné prostredie nemožno zmierniť alebo kompenzovať, eticky alebo morálne kontroverzné činnosti napríklad klonovanie ľudí a špekulácie s majetkom.

Na čo sa môže EIB financovanie použiť?

Financovanie EIB sa môže použiť na všetky investície a výdavky, ktoré vznikli v súvislosti s rozvojom SME alebo MidCap podnikov napr.:

  • Hmotné investície: nákup, renovácia alebo rozšírenie výroby a vybavenia
  • Nehmotné investície: najmä výdavky spojené s výskumom a vývojom, nákupom licencií a softwarov

Aké sú výhody pre Vaše podnikanie?

  • Môžete získať výhodné finančné zdroje oproti štandardným úrokovým sadzbám
  • Môžete si naplánovať Vám vyhovujúcu frekvenciu alebo priebeh splácania s ohľadom na Váš cash-flow
  • Máte možnosť investovať do Vášho podnikania bez negatívneho vplyvu na Vašu likviditu alebo cash-flow

Vyjadrením súhlasu s EIB financovaním, sa zaväzujete, že:

(a) na základe adekvátneho oznámenia umožníte zástupcom EIB vykonať kontrolu miest, zariadení a práce, ktoré súvisia s financovaním

(b) na základe žiadosti EIB naša spoločnosť môže poskytnúť akékoľvek informácie o Vašom podniku.

EIB financovanie pre SME a MidCap podniky je realizované prostredníctvom našej spoločnosti na základe preskúmania žiadosti, splnenia UCL a EIB podmienok a následnej  akceptácie financovania.

V prípade záujmu sa prosím obráťte na naše pobočky a spoločne prediskutujeme vhodnosť financovania EIB pre Vašu spoločnosť.