Záruka EIF EGF

 

Záruka EIF EGF: 

 • pre mikropodniky, malé, stredné a väčšie podniky do 500 zamestnancov,
 • na produkty finančný leasing a úver,
 • formou štátnej pomoci v režime EGF Dočasný rámec 3.1; Dočasný rámec 3.2 a EGF De Minimis,
 • vhodné pre dopravnú techniku, stroje a zariadenia,
 • platnosť do 31. 12. 2022.


UniCredit Leasing Slovakia, a.s., poskytuje v spolupráci s Európskym investičným fondom (ďalej len „EIF“; www.eif.org) s podporou Paneurópskeho záručného fondu (ďalej len „EGF“) záruku na financovanie s cieľom zmiernenia dopadov pandémie COVID-19. Poskytujeme zvýhodnené financovanie na dopravnú techniku, stroje a zariadenia so zárukou EIF. 

European Investment Fund (EIF)

EIF je špecializovaný poskytovateľ rizikového financovania v prospech malých a stredných podnikov v celej Európe s pozitívnym ratingom na kapitálových trhoch (AAA). Je súčasťou skupiny European Investment Bank (www.eib.org). Zámerom EIF je pomocou cielených finančných produktov zlepšiť prístup malých a stredných podnikov k financiám. Bližšie informácie týkajúce sa EIF môžete nájsť na EIF webovej stránke (www.eif.org). 

Oprávnené podniky:

 • mikropodnik, malý a stredný podnik (ďalej aj „SME“) s menej než 250 zamestnancami, s obratom maximálne 50 mil. EUR alebo bilančnou sumou maximálne 43 mil. EUR v rámci skupiny,
 • podnik so strednou kapitalizáciou (ďalej aj „Small MidCap) s menej než 500 zamestnancami v rámci skupiny, 
 • so sídlom a s pôsobením na území Slovenska alebo v niektorom zo štátov Európskej únie, ktoré prispeli do Paneurópskeho záručného fondu. Zoznam je zverejnený na stránke EIF.

Základné podmienky financovania:

 • finančný leasing alebo úver,
 • výška financovania môže byť až 3 mil. EUR,
 • doba financovania od 3 – 72 mesiacov, 
 • poskytnutá výška záruky EGF až 70 % z dlžnej sumy,
 • financovanie vhodné pre dopravnú techniku, stroje a zariadenia, 
 • platnosť do 31. 12. 2022.

Výhody pre vaše podnikanie

 • Môžete získať zvýhodnené financovanie bez ďalšieho osobného zabezpečenia. 
 • Môžete získať financovanie aj v prípade zníženej úveryschopnosti.
 • Máte možnosť investovať do svojho podnikania bez negatívneho vplyvu na svoju likviditu alebo cash-flow.

Záruka EIF EGF je poskytnutá prostredníctvom našej spoločnosti na základe preskúmania žiadosti, splnenia UCL a EIF podmienok a následnej akceptácie financovania. 

V prípade záujmu sa, prosíme, obráťte na oddelenie korporátneho financovania na našej pobočke a spoločne prediskutujeme vhodnosť záruky EIF EGF pre vašu spoločnosť.“