Prevod zmluvy na nového vlastníka

Vašu lízingovú zmluvu môžete previesť na nového vlastníka/subjekt. Nový vlastník obvykle preberá zmluvu za dodržania pôvodných podmienok. Prípadné zmeny podmienok rieši už bez účasti pôvodného majiteľa.

 

Jednou z podmienok schválenia zmeny subjektu je úhrada všetkých vašich záväzkov voči našej spoločnosti. Žiadosť o zmenu subjektu a skompletizované podklady očakávame najneskôr do 15. dňa v mesiaci, aby sme mohli včas zabezpečiť požadovanú zmenu.


 1. Vyplňte tlačivo Žiadosť o zmenu subjektu
 2. Pôvodný i nový majiteľ vypĺňajú jedno spoločné tlačivo
 3. Vyplnené tlačivo prineste osobne, na niektorú z našich pobočiek
 4. K žiadosti pripojte dva doklady totožnosti (kópie overené naším zamestnancom) ako i všetky potrebné doklady:

  Právnické osoby

  • Výpis z obchodného registra, príp. Živnostenský list (výpis nie starší ako 3 mesiace), Koncesná listina a kópia Osvedčenia o registrácii IČ DPH.
  • Súvaha + Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu na formulári predpísanom MF SR (resp. výkaz jednoduchého účtovníctva) za bežný a dva predchádzajúce roky - podpísané originálnymi podpismi štatutárnych predstaviteľov.
  • Daňové priznanie potvrdené daňovým úradom za minulý rok.
  • Čestné prehlásenie o štruktúre aktuálne prijatých úverov, o štruktúre aktuálne prijatých lízingov a o iných záväzkoch spoločnosti (vydané zmenky, ručenia alebo podsúvahové záväzky iného charakteru v prospech iných právnických alebo fyzických osôb) - podpísané štatutárnym predstaviteľom.
  • Podnikateľský plán na obdobie financovania predmetu vrátane finančného plánu a hlavných odbytových zmlúv počas doby financovania.
  • Pri dopravných spoločnostiach informácie o vozovom parku v rozsahu - typy a počty vozidiel, ročníky ich výroby, spôsob nadobudnutia, zostávajúce záväzky za vozidlo, dátum konca záväzkov, veriteľ.

  Spotrebitelia

  • Potvrdenie o príjme žiadateľa o financovanie vydané zamestnávateľom výhradne na stanovenom formulári, alebo výpis/y z bežného účtu klienta za posledné 3 mesiace bezprostredne pred podaním žiadosti o úver s pripisovaným príjmom žiadateľa
  • Žiadosť o financovanie
  V prípade, že vozidlo nie je poistené v rámci financovania, priložte i vinkuláciu a kópiu poistnej zmluvy.
 5. Vašu žiadosť spracujeme a pripravíme zmluvnú dokumentáciu.
 6. Pôvodný i nový majiteľ následne môžu zabezpečiť prepis vozidla.